ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระประชุมประจำเดือน

ผู้ดูแล: phatcharee

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน วาระประชุมเดือน มีนาคม 2...
เมื่อ มีนาคม 09, 2019, 12:52:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน ประกาศและเผยแพร่แผนค่าเส...
เมื่อ ธันวาคม 19, 2018, 11:09:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในหน่วยงานสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารงานทั่วไป

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

25 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanpen
ใน หนังสือรับรองหักภาษี ณที...
เมื่อ มีนาคม 05, 2019, 12:17:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย AdminSSO
ใน แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระ...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 02:24:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือนอาหารปนเป...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 21, 2019, 01:57:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงิน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

25 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน แผนการเงินการคลัง อำเภอต...
เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2018, 10:56:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์

ผู้ดูแล: phatcharee

75 กระทู้
75 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย natnapa
ใน ส่งแผนครุภัณฑ์ ปี 64-65 ...
เมื่อ มีนาคม 06, 2019, 04:53:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสนับสนุนคุณสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

53 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือนต.ค.61คำหน...
เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2018, 09:40:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ (EMS)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานแบบฟอร์มข้อมูลเ...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 02:01:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไข้เลือดออก (HI/CI)

ผู้ดูแล: อรอุมา

29 กระทู้
28 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน ส่งรายงานค่า HI เดือนมีน...
เมื่อ มีนาคม 15, 2019, 10:15:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ผู้ดูแล: อรอุมา

145 กระทู้
137 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือน ก.พ.62(คำ...
เมื่อ มีนาคม 07, 2019, 04:50:00 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หนังสือ/แบบฟอร์ม)

ผู้ดูแล: อรอุมา

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภัทรจิตร
ใน ส่งใบรายงานผลการดำเนินงา...
เมื่อ พฤศจิกายน 07, 2018, 11:57:24 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (รายงาน 506)

ผู้ดูแล: อรอุมา

596 กระทู้
300 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Lalita
ใน ส่งรายงาน506คำหว้าค่ะ
เมื่อ มีนาคม 18, 2019, 05:03:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปนิตา เข็มเพ็ชร
ใน ท02 12 ปี สำโรง
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2018, 03:19:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเกษตกรกลุ่มเสี่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 11:27:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

งานอนามัยแม่และเด็ก/วางแผนครอบครัว/โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน

29 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน ม.ค. 62 จ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 21, 2019, 01:52:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

41 กระทู้
41 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือน ก.พ.62(คำ...
เมื่อ มีนาคม 07, 2019, 04:58:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

29 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน ส่งรายงานแพทย์แผนไทยเดือ...
เมื่อ มีนาคม 05, 2019, 01:39:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สำรองฐานข้อมูล JHCIS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน Backup jhcisจิกเทิง
เมื่อ มีนาคม 18, 2019, 04:10:53 PM

บอร์ดย่อย: รพ.สต.ดอนพันชาด, รพ.สต.สำโรง, รพ.สต.จิกเทิง, รพ.สต.หนองกุง, รพ.สต.นาคาย, รพ.สต.คำหนามแท่ง, รพ.สต.คำหว้า
ไม่มีกระทู้ใหม่ 43 แฟ้ม

32 กระทู้
32 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน 43แฟ้ม1มค-30มิย61 แก้ไขk...
เมื่อ กรกฎาคม 24, 2018, 05:30:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.ดอนพันชาด

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน งบต้นงวดใหม่
เมื่อ ธันวาคม 04, 2018, 02:05:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.สำโรง

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน ใบกรอกยื่นภาษีเงินได้ปี6...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2019, 11:58:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.จิกเทิง

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน ปิดงบ 2561
เมื่อ พฤศจิกายน 12, 2018, 09:58:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.หนองกุง

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน 407ณ11มีค62
เมื่อ มีนาคม 11, 2019, 10:44:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.นาคาย

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chomsawai
ใน ปกส.
เมื่อ มกราคม 04, 2019, 02:07:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหนามแท่ง

18 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน การเงิน
เมื่อ มีนาคม 12, 2019, 09:54:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหว้า

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย natnapa
ใน BK_03757_14/01/2561
เมื่อ มกราคม 14, 2019, 05:21:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลการกู้ยืมเงินสวัสดิการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม :: - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

1,661 กระทู้ ใน 1,356 หัวข้อ โดย 33 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงาน506คำหว้าค่ะ" ( มีนาคม 18, 2019, 05:03:38 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

9 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 16. ออนไลน์มากที่สุด: 80 (พฤศจิกายน 12, 2018, 10:01:44 AM)