ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระประชุมประจำเดือน

ผู้ดูแล: phatcharee

33 กระทู้
33 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน วาระประชุมเดือน พฤศจิกาย...
เมื่อ พฤศจิกายน 11, 2020, 10:27:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน ประกาศและเผยแพร่แผนค่าเส...
เมื่อ ธันวาคม 19, 2018, 11:09:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในหน่วยงานสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารงานทั่วไป

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

47 กระทู้
47 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งโอทีและเยี่ยมบ้าน ...
เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2020, 02:02:37 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย AdminSSO
ใน แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระ...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 02:24:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

38 กระทู้
38 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือนอาหารปนเปื...
เมื่อ กันยายน 09, 2020, 11:01:18 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน ชมรมจริยธรรม องค์กรแห่งค...
เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2020, 01:55:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงิน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

47 กระทู้
47 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติ...
เมื่อ พฤศจิกายน 16, 2020, 02:02:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์

ผู้ดูแล: phatcharee

125 กระทู้
123 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงาน 400+0110 รง5 +...
เมื่อ ตุลาคม 26, 2020, 10:52:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสนับสนุนคุณสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

53 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือนต.ค.61คำหน...
เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2018, 09:40:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ (EMS)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานแบบฟอร์มข้อมูลเ...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 02:01:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไข้เลือดออก (HI/CI)

ผู้ดูแล: อรอุมา

30 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน พ.ค.63 จิ...
เมื่อ พฤษภาคม 31, 2020, 10:59:09 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ผู้ดูแล: อรอุมา

205 กระทู้
197 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน ก.ย. 63จ...
เมื่อ ตุลาคม 02, 2020, 11:46:07 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หนังสือ/แบบฟอร์ม)

ผู้ดูแล: อรอุมา

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภัทรจิตร
ใน ผลการตรวจ fittest สำโรง ...
เมื่อ กรกฎาคม 09, 2020, 02:52:54 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (รายงาน 506)

ผู้ดูแล: อรอุมา

1,665 กระทู้
842 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงาน 506 คำหนามแท่ง...
เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2020, 08:59:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปนิตา เข็มเพ็ชร
ใน ท02 12 ปี สำโรง
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2018, 03:19:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเกษตกรกลุ่มเสี่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 11:27:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

งานอนามัยแม่และเด็ก/วางแผนครอบครัว/โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน

52 กระทู้
52 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน ส.ค.63 จิ...
เมื่อ กันยายน 09, 2020, 11:00:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

56 กระทู้
56 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน ม.ค. 63 จ...
เมื่อ มกราคม 23, 2020, 02:39:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

48 กระทู้
48 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ส่งงานแพทย์แผนไทย ตุลาคม...
เมื่อ พฤศจิกายน 02, 2020, 11:33:32 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สำรองฐานข้อมูล JHCIS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน backup จิกเทิง
เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2020, 05:06:11 PM

บอร์ดย่อย: รพ.สต.ดอนพันชาด, รพ.สต.สำโรง, รพ.สต.จิกเทิง, รพ.สต.หนองกุง, รพ.สต.นาคาย, รพ.สต.คำหนามแท่ง, รพ.สต.คำหว้า
ไม่มีกระทู้ใหม่ 43 แฟ้ม

40 กระทู้
40 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน 43 แฟ้มจิกเทิง
เมื่อ กันยายน 14, 2020, 05:32:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.ดอนพันชาด

94 กระทู้
94 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน แผนการเงิน ปี 2564 รพ.สต...
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2020, 11:54:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.สำโรง

21 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน ขออนุมัติจ่ายค่าสาธารณูป...
เมื่อ พฤศจิกายน 14, 2020, 12:10:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.จิกเทิง

27 กระทู้
27 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ปริ้น
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2020, 11:21:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.หนองกุง

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน ทะเบียนครุภัณฑ์/เวชภัณฑ์...
เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2020, 01:09:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.นาคาย

47 กระทู้
47 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน GL2564นาคาย
เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2020, 08:44:45 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหนามแท่ง

33 กระทู้
33 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเบิกยารพ.สต.คำห...
เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2020, 02:33:02 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหว้า

25 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Lalita
ใน ปิดงบ 63
เมื่อ ตุลาคม 08, 2020, 03:46:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลการกู้ยืมเงินสวัสดิการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม :: - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

4,071 กระทู้ ใน 3,237 หัวข้อ โดย 32 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: เฟื่องฟ้า คนคำหว้า
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงาน 506 คำหนามแท่ง..." ( พฤศจิกายน 25, 2020, 08:59:12 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

8 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 13. ออนไลน์มากที่สุด: 171 (มีนาคม 19, 2020, 02:50:49 AM)