ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระประชุมประจำเดือน

ผู้ดูแล: phatcharee

21 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน วาระประชุมเดือน พฤศจิกาย...
เมื่อ พฤศจิกายน 01, 2019, 04:28:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน ประกาศและเผยแพร่แผนค่าเส...
เมื่อ ธันวาคม 19, 2018, 11:09:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในหน่วยงานสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารงานทั่วไป

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

33 กระทู้
33 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งโอทีและเยี่ยมบ้าน ...
เมื่อ พฤศจิกายน 11, 2019, 02:53:00 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย AdminSSO
ใน แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระ...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 02:24:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

30 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือนอาหารปนเปื...
เมื่อ ตุลาคม 29, 2019, 10:04:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงิน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

31 กระทู้
31 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน แผนการเงินการคลัง อำเภอต...
เมื่อ พฤศจิกายน 11, 2019, 12:04:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์

ผู้ดูแล: phatcharee

110 กระทู้
108 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน KPI 63
เมื่อ พฤศจิกายน 01, 2019, 12:39:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสนับสนุนคุณสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

53 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือนต.ค.61คำหน...
เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2018, 09:40:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ (EMS)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานแบบฟอร์มข้อมูลเ...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 02:01:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไข้เลือดออก (HI/CI)

ผู้ดูแล: อรอุมา

29 กระทู้
28 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน ส่งรายงานค่า HI เดือนมีน...
เมื่อ มีนาคม 15, 2019, 10:15:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ผู้ดูแล: อรอุมา

183 กระทู้
175 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Lalita
ใน รายงานวัคซีนเดือนตุลาคม6...
เมื่อ พฤศจิกายน 01, 2019, 11:58:09 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หนังสือ/แบบฟอร์ม)

ผู้ดูแล: อรอุมา

18 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภัทรจิตร
ใน ส่งรายงานอัลตร้าซาวด์ตับ...
เมื่อ เมษายน 30, 2019, 11:09:33 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (รายงาน 506)

ผู้ดูแล: อรอุมา

991 กระทู้
502 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย natnapa
ใน 506รพ.สต.คำหว้า-15พ.ย.62
เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2019, 11:35:41 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปนิตา เข็มเพ็ชร
ใน ท02 12 ปี สำโรง
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2018, 03:19:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเกษตกรกลุ่มเสี่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 11:27:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

งานอนามัยแม่และเด็ก/วางแผนครอบครัว/โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน

42 กระทู้
42 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน ก.ย. 62 จ...
เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2019, 02:19:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

53 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน ต.ค..62 ...
เมื่อ ตุลาคม 29, 2019, 10:00:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

40 กระทู้
40 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ส่งรายงานแพทย์แผนไทย เดื...
เมื่อ พฤศจิกายน 01, 2019, 04:53:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สำรองฐานข้อมูล JHCIS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน Backup jhcisจิกเทิง
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:28:43 AM

บอร์ดย่อย: รพ.สต.ดอนพันชาด, รพ.สต.สำโรง, รพ.สต.จิกเทิง, รพ.สต.หนองกุง, รพ.สต.นาคาย, รพ.สต.คำหนามแท่ง, รพ.สต.คำหว้า
ไม่มีกระทู้ใหม่ 43 แฟ้ม

32 กระทู้
32 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน 43แฟ้ม1มค-30มิย61 แก้ไขk...
เมื่อ กรกฎาคม 24, 2018, 05:30:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.ดอนพันชาด

58 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน ไฟล์รายงาน
เมื่อ พฤศจิกายน 09, 2019, 01:47:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.สำโรง

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน ใบกรอกยื่นภาษีเงินได้ปี6...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2019, 11:58:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.จิกเทิง

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ปิดงบ 62
เมื่อ ตุลาคม 02, 2019, 02:45:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.หนองกุง

30 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน ยากไร้
เมื่อ ตุลาคม 31, 2019, 04:35:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.นาคาย

15 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน งบGL63งบต้นงวด
เมื่อ พฤศจิกายน 08, 2019, 10:45:38 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหนามแท่ง

25 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน เอกสาร
เมื่อ สิงหาคม 09, 2019, 09:58:12 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหว้า

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน โปรแกรมอีเคลม
เมื่อ พฤศจิกายน 12, 2019, 10:13:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลการกู้ยืมเงินสวัสดิการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม :: - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

2,550 กระทู้ ใน 2,050 หัวข้อ โดย 31 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
กระทู้ล่าสุด: "Backup jhcisจิกเทิง" ( วันนี้ เวลา 11:28:43 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

14 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
nidta

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 20. ออนไลน์มากที่สุด: 80 (พฤศจิกายน 12, 2018, 10:01:44 AM)