การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563
ดัชนีความโปร่งใส (EB1-EB9)
ITA -EB 1-4 ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
 • EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  1. บันทึกข้อความ รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจ้าง
  2. รายงานวิเคราะห์ซื้อจ้าง
  3. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. แบบเผยแพร่
 • EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  1. คำสั่ง
  2. บันทึกข้อความกรอบการดำเนินงาน
  3. บันทึกข้อความแนวทางการดำเนินงานให้ รพ.สต.
  4. คำสั่งปิดบอร์ด
  5. แผนรายจ่าย
  6. แบบเผยแพร่
 • EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  1. ประกาศ การเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจ้างวัสดุการเกษตร [..ดาวน์โหลด..Click!]
  2. ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างครุภัณฑ์ [..ดาวน์โหลด..Click!]
 • EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
  1. บันทึกข้อความรายงานซื้อจ้างไตรมาสที่ 1 [..ดาวน์โหลด..Click!]
  2. บันทึกข้อความรายงานซื้อจ้างไตรมาสที่ 2 [..ดาวน์โหลด..Click!]
  3. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2562 [..ดาวน์โหลด..Click!]
  4. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562 [..ดาวน์โหลด..Click!]
  5. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2562 [..ดาวน์โหลด..Click!]
  6. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2563 [..ดาวน์โหลด..Click!]
  7. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [..ดาวน์โหลด..Click!]
  7. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2563 [..ดาวน์โหลด..Click!]
 
ITA -EB 5-7 ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
 • EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
  1. การะประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนรวมการดำเนินงาน พชอ. [..ดาวน์โหลด..Click!]
 • EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
  1. แบบสรุปการดำเนินงาน พชอ. [..ดาวน์โหลด..Click!]
 • EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
  1. บันทึกข้อความ [..ดาวน์โหลด..Click!]
  2. หนังสือเชิญประชุม [..ดาวน์โหลด..Click!]
  3. รายงานการประชุม [..ดาวน์โหลด..Click!]
  4. ภาพกิจกรรม [..ดาวน์โหลด..Click!]
 
ITA -EB 8-9 ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
 • EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมเรื่อง วางระบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม ลว. 31 มกราคม 2563
 • EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  1. ลิงค์เว็บไซต์ www.ssotansum.com
  2. หนังสือขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล
  3. ปริ้นสกรีนหน้าเวบไซต์
 
ดัชนีความรับผิด (EB10-EB16)
ITA -EB 10-12 ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
  2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  3.แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
 • EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
  1. บันทึกข้อความ [..ดาวน์โหลด..Click!]
  2. สรุปผลการนิเทศงาน [..ดาวน์โหลด..Click!]
  3.แบบเผยแพร่ [..ดาวน์โหลด..Click!]
 • EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  1. บันทึกข้อความ
  2. ทะเบียนคุมโครงการ
  3.แบบเผยแพร่
ITA -EB 13-14 ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
 • EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  1. หนังสือนำส่งสาธารณสุขอำเภอตาลสุม
  2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  3. แบบเผยแพร่
 • EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
  1. บันทึกข้อความ [..ดาวน์โหลด..Click!]
  2. ประกาศเลื่อนขั้นเงินเดือน [..ดาวน์โหลด..Click!]
  3. แบบเผยแพร่ [..ดาวน์โหลด..Click!]
ITA -EB 15 ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตนำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
  1. ประกาศเจตนารมย์ ITA ตาลสุม
  2. ภาพแสดงเจตนา
  3. หนังสือประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียน
  4. แบบเผยแพร่
ITA -EB 16 ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
 • EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
  1. คำสั่งจัดการข้อร้องเรียน
  2. คู่มือรับเรื่องร้องเรียน
  3. บันทึกรายงานข้อร้องเรียน
  4. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
  5. แบบเผยแพร่
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (EB 17)
ITA -EB 17 ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
 • EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
  1. รายงานผลการดำเนินงานตามาตรการป้องกันการให้และรับสินบน
  2. มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันทุจริต การให้หรือรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  3. มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
  4. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
  5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณการรับสินบน
  6. แบบเผยแพร่
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ (EB 18-EB24)
ITA -EB 18-19 ตัวชี้วัดที่ 9 : การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต
 • EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
  1. ขออนุมัติประชุมชี้แจงการดำเนินงานเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
  2. แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ 2563
  3. รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
( ไตรมาสที่ 1-2 ตุลาคม-มีนาคม 2563 )
  4. แบบเผยแพร่
 • EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
  1. ขออนุมัติจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใส
  2. คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงาน
  3. แผนปฏิบัติการด าเนินงานกิจกรรมกลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
  4. แบบเผยแพร่
ITA -EB 20-22 ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  1. รายงานผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  2. หนังสือเชิญประชุม
  3. แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
  4. วาระประชุม
  5. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
  6. แบบเผยแพร่
 • EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  1. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2. ประกาศแนวทางป้องกันทับซ้อน
  3.คู่มือประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  4. รายงานผลประโยชน์ทับซ้อนสาธารณสุขอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
  5. ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สป.2560
  6. แนวงทางปฏิบัติจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข
  7. แบบเผยแพร่
 • EB22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
  1. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2. หนังสือเชิญประชุม
  3. รายงานประชุมแลกเปลี่ยน
  4. วาระประชุม
  5. แบบเผยแพร่
ITA -EB 23-24 ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมคุณธรรม
 • EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  1. แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
  2. แผนปฏิบัติการ
  3. แบบเผยแพร่
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  1. แนวทางแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2. แผนปฏิบัติการ
  3. แบบเผยแพร่
ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (EB25-EB26)
ITA -EB 25-26 ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
 • EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  1. ลงนามประกาศกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  2. ประกาศ
  3. หนังสือบันทึกอุบัติการณ์ เดือนธันวาคม 2562
  4. แบบบันทึกอุบัติการณ์ เดือนธันวาคม 2562
  5. แบบบันทึกอุบัติการณ์ เดือนมกราคม 2563
  6. แบบบันทึกอุบัติการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
  7. แบบเผยแพร่
 • EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
  1. ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
  2. คู่มือเรื่องร้องเรียน
  3. แบบเผยแพร่